○ தமிழாய்வு, கல்விப்புலம் சார்ந்த நிலையிலும், கல்விப்புலம் சாராத நிலையிலும் செய்யப்பட்டுவருகிறது. ○ பல்கலைக்கழக மானியக்குழு, செம்மொழி ஆய்...