தொழில்நுட்பம் இன்று எங்கோ சென்று கொண்டிருக்கிறது…………... ² எதிர்காலத்தில் மக்கள் தம்முள் தொடர்பு கொள்ளும் ஒரே மொழியாக இணையம் இருக்கப்போகிறது...