“ கன்றும் உண்ணாது கலத்தினும் படாது நல்ஆன் தீ்ம்பால் நிலத்து உக்கா அங்கு எனக்கும் ஆகாது என்னைக்கும் உதவாது பசலை உணீஇயர் வேண்டும் திதலை அ...