44 மணித்துளிகள் ஓடும் இந்தக் காணொளி சொல்லும் செய்தி.. வியா ழ க் கிழமை ஏ ழை க் கிழவன் வா ழை ப் பழத் தோல் வ ழு க்கி கீ ழே ...