இணையத்தில் நம் கருத்துக்களை வெளியிட பல்வேறு ஊடகங்கள் இருந்தாலும், யாவற்றிலும் தனித்துவமாக விளங்குவன காணொளிகளாகும். இரண்டுபக்கம் நாம...