இன்று இணையத்தில் உலவியபோது ஒரு இணையபக்கம் என்னைப் பெரிதும் கவர்ந்தது. நாம் இவ்வளவு ஆர்வத்தோடு பல்வேறு தகவல்களையும் சேகரித்து எழுதினோமே....