கண்ணாடியில் தன் முகத்தையே கண்டு அஞ்சும் குரங்கு (காணொளி), கண்ணாடியில் தன்னைத்தானே கண்டு கொத்தும் குருவி.. ஆகிய இருகாட்சிகளையும் க...