(நான் விஜய் இரசிகனுமல்ல, எதிரியுமல்ல) விஜய் இரசிகர் ஒருவர் துப்பாக்கி படம் பார்த்துவிட்டு வந்து தலைகால் புரியாமல் விண்ணுக்கும் மண...