உலகம் அழியப்போகுதாமே? உண்மையா? பொய்யா? என்ற கேள்வி உங்கள் காதுகளுக்கும் வந்திருக்கலாம். அவசர அவசரமாகச் செல்லும் மக்கள் கூட ஒரு ம...