பள்ளிக்காலத்தில் ஓடிவிளையாடு பாப்பா என்ற பாடல் வழியாக எனக்கு பாரதி குறித்த முதல் அறிமுகம் கிடைத்தது. பிறகு பாடம், கட்டுரைப்போட்டி,...