குழந்தைகள் என்னும் நிலத்தில் நாம் பணத்தை விதைத்தால் பணம் மட்டுமே விளையும்! பாசத்தை விதைத்தால் தான் பாசம் விளையும்!