புகழ்பெற ஆட்சி செய்து மறைந்த மன்னர்களே, கடல் மணலைப் போல   காலவெள்ளத்தில் கணக்கில் கொள்ளப்படுவார்கள் என்றால் , சராசரியாக  வாழ்ந்த...