அன்பு நண்பா்களே... இன்று என்ற தலைப்பில் நாள்தோறும் எங்கள் கல்லூாியின் சிந்தனைப் பலகையில் நான் வெளியிடும் சிந்தனைகளை இனி இந்த வலைப்பதிவி...