அன்பான தமிழ் உறவுகளே.. “தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம்                        பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும்”                             ...