இந்தக் காணொளியில்.... முதலில் எடுத்த ஒரு முட்டைதான் இன்றைய மாணவர்களுக்கு  வேலைவாயப்பு முகாம் என்ற பெயரில் கிடைக்கும் வேலை! ...