இலர்பல ராகிய காரணம் நோற்பார் சிலர்பலர் நோலா தவர். - 270 ஆற்றல் இல்லாதவர் பலராக உலகில் இருப்பதற்குக் காரணம் தவம்...