பாடல்.9 பாடியவர் : நெட்டிமையார். பாடப்பட்டோன் : பாண்டியன் பல்யாகசாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதி. திணை : பாடாண். துறை : இயன்மொழி. குறிப்பு : இதனு...