புதன், 12 ஆகஸ்ட், 2020

திருக்குறள் - 5. இல்வாழ்க்கை

 

இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்

நல்லாற்றின் நின்ற துணை - 41

துறவி, ஏழை, ஏதிலிகளுக்கும் இல்வாழ்வாரே துணை

துறந்தார்க்கும் துவ்வா தவர்க்கும் இறந்தார்க்கும்

இல்வாழ்வான் என்பான் துணை. - 42

துறவி, ஏழை, இறந்தவர்களுக்கும் இல்வாழ்வாரே துணையாவர்

தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தோக்கல் தானென்றாங்கு

ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை.- 43

முன்னோர், தெய்வம், விருந்து, சுற்றம், தான் என நினை

பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை

வழியெஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல். - 44

பகிர்ந்து உண்டு வாழ்பவர் எதிர்காலம் குறித்து அஞ்சவேண்டாம்

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை

பண்பும் பயனும் அது. - 45

அன்பும், அறனுமே வாழ்க்கையின் பண்பும், பயனும் ஆகும்

அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றின்

போஒய்ப் பெறுவ தெவன். - 46

அறத்தின் வழி வாழ்ந்தால் யாவும் பெறலாம்  

இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான்

முயல்வாருள் எல்லாம் தலை. - 47

அறவழி வாழ்க்கை வாழ்பவனே தலைசிறந்தவன்

ஆற்றின் ஒழுக்கி அறனிழுக்கா இல்வாழ்க்கை

நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து. - 48

அறவாழ்க்கை வாழ்பவன் துறவிகளிலும் சிறந்தவன்

அறன் எனப் பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்

பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் நன்று. -  49

பிறர் பழிக்காத அறவழி வாழும் வாழ்வே நல்வாழ்வு

வையத்தின் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான்உறையும்

தெய்வத்துள் வைக்கப் படும் - 50                

முறைப்படி வாழ்பவன், தேவருள் ஒருவனாவான்

செவ்வாய், 11 ஆகஸ்ட், 2020

திருக்குறள் - 4. அறன் வலியுறுத்தல்

 


சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறந்தினூங்கு

ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு - 31

செல்வமும், சிறப்பும் தருவதால் அறமே உயர்ந்தது

அறத்தினூங்கு ஆக்கம் இல்லை அதனை

மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு.32

ஆக்கம் என்பது அறமே, மறத்தலே கேடு

ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே

செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல்.33

இயன்றவரை அறம் செய்க

மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறன்

ஆகுல நீர பிற.34

மனதளவில் மாசின்றி இருத்தலே அறங்களுள் சிறந்த அறம்

அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்

இழுக்கா இயன்றது அறம். - 35

பொறாமை, பேராசை, கோபம், கடுஞ்சொல்லைத் தவிர்

அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க மற்றது

பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை. - 36

அறத்தைத் தள்ளிப் போடாதே 

அறத்தாறு இதுவென வேண்டா சிவிகை

பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தான் இடை. - 37

அறத்தைப் பற்றி எல்லோரிடமும் பேசாதே     

வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்

வாழ்நாள் வழியடைக்குங் கல். - 38

நாள்தோறும் அறம்செய்தால் பிறவிப் பிணி நீங்கும்

அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்றெல்லாம்

புறத்த புகழும் இல.- 39

அறத்தால் மட்டுமே நிலையான இன்பம் வரும்

செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு

உயற்பால தோரும் பழி. - 40

அறம் செய்து பழியைத் தவிர்க்க

திங்கள், 10 ஆகஸ்ட், 2020

வாழ்க்கையின் இலக்கு


கான முயலெய்த அம்பினில் யானை
பிழைத்தவேல் ஏந்தல் இனிது. 772

என்ற திருக்குறளுக்கான விளக்கமாக இப்பதிவு அமைகிறது.

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 3. நீத்தார் பெருமைஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து

வேண்டும் பனுவல் துணிவு. - 21

ஒழுக்கமானவர் பற்றிய நூலே நல்ல நூல்

துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து

இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று. - 22

துறவிகளின் பெருமையை எண்ணிவிடமுடியாது

இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டுஅறம் பூண்டார்

பெருமை பிறங்கிற்று உலகு. - 23

இவ்வுலகம் துறவிகளையே போற்றும்

உரனென்னுந் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான்

வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து. - 24

ஐம்புலன்களையும் அறிவால் அடக்கவேண்டும்

ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான்

இந்திரனே சாலுங் கரி.- 25

ஐம்புலன்களை அடக்கியவர்களுக்கு இந்திரனே சான்று  

செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்

செயற்கரிய செய்கலா தார்.- 26

பண்பில் பெரியோரே செயற்கு அரிய செய்வர் 

சுவையொளி ஊறோசை நாற்றமென்று ஐந்தின்

வகைதெரி வான் கட்டே உலகு. - 27

ஐம்புலன்களை அடக்கியவரிடம், உலகம் அடங்கும்

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து

மறைமொழி காட்டி விடும். - 28

துறவிகளின் பெருமையை அவர்களின் மொழியே காட்டிவிடும்

குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி

கணமேயுங் காத்தல் அரிது.- 29

பக்குவப்பட்டவர்களின் கோபம் நெடுநேரம் நிற்காது

அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும்

செந்தண்மை பூண்டொழுக லான். - 30

அருள்தன்மை கொண்டவரே அந்தணர்   

ஞாயிறு, 9 ஆகஸ்ட், 2020

திருக்குறள் அதிகாரம் - 2. வான் சிறப்பு

 


வானின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்    
தானமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று. - 11

வானம், மண்ணுக்கு வழங்கும் அமுதமே மழை  

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉம் மழை. - 12

உணவாகவும், உணவிற்கு அடிப்படையாவதும் மழையே

விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
உள்நின்று உடற்றும் பசி. -13

வான் மழை பொய்த்துவிட்டால், உயிர்கள் பசியால் வாடும்

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும் 
வாரி வளங்குன்றிக் கால் - 14

மழை இல்லாவிட்டால் உழவும் இல்லை 

கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை. -15

வாழ்வுக்கும், தாழ்வுக்கும் மழையே முதன்மையாகிறது

விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே
பசும்புல் தலைகாண்பு அரிது. -
16

மழையின்றி, மண்ணில் பசும்புல்லைக்கூட காணமுடியாது

நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி
தான்நல்கா தாகி விடின்.-17

மழை இல்லையென்றால் நெடுங்கடலும் வற்றிவிடும்

சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு. - 18

மழை பொழியாவிட்டால், வானோர்க்கு பூசைகள் கிடையாது

தானம் தவமிரண்டும் தங்கா வியனுலகம்
வானம் வழங்கா தெனின். -19

தானம், தவம் இரண்டுக்கும் மழைவேண்டும்   

நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு. - 20

நீர் இன்றி இவ்வுலகமும், இவ்வுலகில் ஒழுக்கமும் இல்லை 

சனி, 8 ஆகஸ்ட், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் -1. கடவுள் வாழ்த்து

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி 

பகவன் முதற்றே உலகு. - 1

எழுத்துக்களின் தொடக்கம் அகரம். உலகின் தொடக்கம் ஆதிபகவன்

கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்

நற்றாள் தொழாஅர் எனின். - 2

கல்வியின் பயன் அறிவுடையவரை வணங்குவதே

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்                   

நிலமிசை நீடுவாழ் வார். - 3

மலர்தூவி வணக்கப்படுபவரைப் பணிந்தவர்  புகழுடன் வாழ்வர்

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு

யாண்டும் இடும்பை இல. - 4

பற்றற்றவர்களைப் பின்தொடர்பவர்களுக்குத் துன்பங்கள் இல்லை

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்

பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு. 5

பக்தர்களுக்கு அறியாமையின் இருவினைகளும் வராது.

பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க

நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார். - 6

புலனடக்கத்துடன் வாழ்பவரைப் பின்பற்றுவோர் நெடுநாள் வாழ்வர்

தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்

மனக்கவலை மாற்றல் அரிது. -7

மனக்கவலை நீங்க ஒப்பாரும் மிக்காருமில்லாதவரின் அடியைப் பற்று

அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்

பிறவாழி நீந்தல் அரிது. - 8

சான்றோர் வழிவாழ்பவரின்றி பிறர் துன்பக் கடலை கடப்பது அரிது

கோளில் பொறியிற் குணமிலவே எண்குணத்தான்

தாளை வணங்காத் தலை.9

ஈடில்லாத ஆற்றலுடையவரை வணங்கவே ஐம்புலன்களும் தலையும்

பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்

இறைவன் அடிசேரா தார். - 10

இறைவனை வணங்குவோரே மறுபிறவி அடையார்


வெள்ளி, 7 ஆகஸ்ட், 2020

சொற்பொழிவுகளை நூலாக்க..


சொற்பொழிவுகளை நூலாக்குவதற்கான வழிமுறையை இப்பதிவு விளக்குகிறது. இப்பதிவில் கூகுள் ஆவணத்தில் உள்ள குரல் உள்ளீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி எழுத்துகளாக மாற்றிப் புத்தகங்களை உருவாக்கும் வழிமுறை விளக்கப்படுகிறது