செவ்வாய், 27 அக்டோபர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 72. அவையறிதல்

 


வையறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்

தொகையறிந்த தூய்மை யவர்.- 711

பார்வையாளரின் தன்மையறிந்து, ஆராய்ந்து பேசுவோர் நல்ல அறிஞர்

இடைதெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்

நடைதெரிந்த நன்மை யவர். - 712

சொற்களின் சிறப்பை அறிந்தவர் அதை அவையறிந்து வெளிப்படுத்துவர்

அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர் சொல்லின்

வகையறியார் வல்லதூஉம் இல். - 713

அவையறியார், சொல்லும் முறையும் அறியார்  ஆவார்

ஒளியார்முன் ஒள்ளிய ராதல் வெளியார்முன்

வான்சுதை வண்ணம் கொளல்.- 714

அவையோருள், அறிவாளி, பேதையர் தன்மையறிந்து  பேசுக

நன்றென்ற வற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்

முந்து கிளவாச் செறிவு. -715

அறிவுமிக்கவர்கள் முன்னர் பேசாமலிருப்பதே அறிவாகும்

ஆற்றின் நிலைதளர்ந் தற்றே வியன்புலம்

ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு. - 716

அறிவாளிகள் முன் ஏற்படும் இழுக்கு, பெருங்குற்றமாகும்

கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடறச்

சொல்தெரிதல் வல்லார் அகத்து. - 717

நல்லறிஞர் பேச்சில் நல்ல நூல்களின் பெருமை விளங்கும்

உணர்வ துடையார்முன் சொல்லல் வளர்வதன்

பாத்தியுள் நீர்சொரிந் தற்று. - 718

ஆர்வமுடையார் முன் பேசுதல் நற்பயிருக்கு நீர் பாய்ச்சுவது போன்றது

புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல்லவையுள்

நன்கு செலச் சொல்லு வார்.- 719

அறிவார்ந்த அவையில் பேசுவோர், பேதையார் முன் பேசாமை நன்று 

அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்தற்றால் தங்கணத்தார்

அல்லார்முன் கோட்டி கொளல். -  720

அறிவற்றார் முன் பேசுதல் அமுதத்தை கீழே சிந்துவது போன்றது

வெள்ளி, 23 அக்டோபர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 71. குறிப்பறிதல்

 


கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும்

மாறாநீர் வையக்கு அணி.- 701

குறிப்பறிந்து நடப்பவன் கடல்சூழ் உலகிற்கு அணியாவான்              

ஐயப் படாஅது அகத்தது உணர்வானைத்

தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல். - 702

ஐயமின்றி ஒருவர் உள்ளத்தை அறிபவன் தெய்வத்துக்கு சமமாவான் 

குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை உறுப்பினுள்

யாது கொடுத்தும் கொளல். 703

முகக்குறிப்பால் அகத்தை உணர்வாரை எப்படியும் துணையாகக் கொள்

குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை

உறுப்போ ரனையரால் வேறு. - 704

தோற்றத்தில் ஒத்திருந்தாலும், அறிவால் வேறுபட்டவர் குறிப்பறிவார்   

குறிப்பின் குறிப்புணரா வாயின் உறுப்பினுள்

என்ன பயத்தவோ கண். -705

முகக்குறிப்பால் அகத்தை உணராவிட்டால் கண்களால் யாது பயன்?   

அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம்

கடுத்தது காட்டும் முகம். - 706

முகமே மனதைக் காட்டும் கண்ணாடி

முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும்

காயினும் தான்முந் துறும். -707

இன்ப, துன்பங்களை விரைந்து வெளிப்படுத்திவிடும் முகம்

முகம்நோக்கி நிற்க அமையும் அகம்நோக்கி

உற்ற துணர்வார்ப் பெறின். -708

முகத்தைப் பார்த்தே அகத்தை உணர்வாரிடம் வார்த்தைகள் எதற்கு   

பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும் கண்ணின்

வகைமை உணர்வார்ப் பெறின். - 709

பகையையும், நட்பையும் கண்களே காட்டிவிடும்

நுண்ணியம் என்பார் அளக்குங்கோல் காணுங்கால்

கண்ணல்லது இல்லை பிற. -710

கண்களால் கருத்தை உணர்பவரே நுண்ணறிவாளர் எனப்படுவார்

வியாழன், 22 அக்டோபர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 70. மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்


 

அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார் போல்க

இகல்வேந்தர்ச் சேர்ந்தொழுகு வார். - 691

நெருப்பில் குளிர்காய்வதுபோல் அரசனிடம் அணுகாது, அகலாது பழகு

மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான்

மன்னிய ஆக்கந் தரும்.- 692

மன்னர் விரும்புவதைத் தான் விரும்பாதாரே அவருடன் நிலைப்பார்  

போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்தபின்

தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது. -693

ஆட்சியாளருடன் பழகுவோர் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நடக்கவேண்டும்     

செவிச் சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்தொழுகல்

ஆன்ற பெரியா ரகத்து.- 694

பெரியவா்கள் முன்பு, காதோடு பேசுதல், சிரித்தலும் தவிர்ப்பது நலம்  

எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார்மற் றப்பொருளை

விட்டக்கால் கேட்க மறை.- 695

அரசன் மறைக்கும்போதும், சொல்லும்போதும் அதற்கேற்ப புரிந்த நட  

குறிப்பறிந்து காலங் கருதி வெறுப்பில

வேண்டுப வேட்பச் சொலல். - 696

குறிப்பையும், காலத்தையும் அறிந்து மன்னர் விரும்புமாறு கூறு

வேட்பன சொல்லி வினையில எஞ்ஞான்றும்

கேட்பினும் சொல்லா விடல்.- 697

அரசனே கேட்டாலும் பயனுள்ளவை மட்டுமே சொல்லுக 

இளையார் இனமுறையர் என்றிகழார் நின்ற

ஒளியோடு ஒழுகப் படும். - 698

வயதோ, உறவோ, ஆட்சியாளர் முன் பார்க்காது பதவியைப் பார்

கொளப்பட்டேம் என்றெண்ணிக் கொள்ளாத செய்யார்

துளக்கற்ற காட்சி யவர்.- 699

அரசர்க்கு நம்பிக்கையுரியோர் அவர் விரும்பாததைச் செய்யார்

பழையும் எனக்கருதிப் பண்பல்ல செய்யும்

கெழுதகைமை கேடு தரும். - 700

நெடுங்காலம் பழகினாலும் பண்பில்லாதவை செய்யாதே

புதன், 21 அக்டோபர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 69. தூது

 


அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம்

பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு. - 681

அன்பு, குடி, பண்பில் சிறந்தவனே தூது உரைப்பான் தகுதி 

அன்பறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க்கு

இன்றி யமையாத மூன்று.- 682

அன்பு, அறிவு, ஆய்ந்த சொல்வன்மை தூதுவனுக்குரியன

நூலாருள் நூல்வல்லன் ஆகுதல் வேலாருள்

வென்றி வினையுரைப்பான் பண்பு.-  683

நல்ல நூலறிவுடையவனே தூது செல்லத் தகுதியானவன்

அறிவுரு வாராய்ந்த கல்விஇம் மூன்றன்

செறிவுடையான் செல்க வினைக்கு - 684

அறிவு, தோற்றம், கல்வி இம்மூன்றும் தூதுவனுக்குரியன

தொகச் சொல்லித் தூவாத நீக்கி நகச்சொல்லி

நன்றி பயப்பதாந் தூது. - 685

தேவையானதை மட்டும் மகிழக் கூறி நன்மை பயப்பது தூது

கற்றுக்கண் அஞ்சான் செலச்சொல்லிக் காலத்தால்

தக்கது அறிவதாம் தூது. - 686

கற்று, அஞ்சாமல், மனதில் பதியுமாறு கூறி குறிப்பறிவான் தூதுவன்

கடனறிந்து காலங் கருதி இடனறிந்கு

எண்ணி உரைப்பான் தலை. - 687

கடமை, காலம், இடமறிந்து செல்வபவனே தூதுவன்

தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இம்மூன்றின்

வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு. - 688

தூய்மை, துணை, துணிவு இம்மூன்றும் தூதுவனின் இயல்பு

விடுமாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடுமாற்றம்

வாய்சேரா வன்க ணவன். -689

தன் அரசன் கருத்தை தடுமாற்றமின்றி சொல்பவன் தூதுவன்

இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது இறைவர்க்கு

உறுதி பயப்பதாம் தூது.- 690

தான் அழிவதாயினும் தன் அரசனுக்கு உறுதியுடன் நடப்பவன் தூதுவன்

திங்கள், 19 அக்டோபர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 68. வினை செயல் வகை

 


 

சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு

தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது.- 671

ஆராய்வது துணிவடையத்தான், துணிந்தபின் காலந்தாழ்த்தக்கூடாது   

தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க

தூங்காது செய்யும் வினை.- 672

செயலின் தன்மைக்கேற்ப மெதுவாகவோ, விரைந்தோ, செயல்படு

ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால்

செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல்.- 673

இயன்றவரை செயல்படுக, இயலாவிட்டால் வழியறிந்து செயல்படுக   

வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்

தீயெச்சம் போலத் தெறும். - 674

செயலும், பகையும் மிச்சம் வைத்தால் அவை வளர்ந்து கெடுக்கும்    

பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொடு ஐந்தும்

இருள்தீர எண்ணிச் செயல்.- 675

பொருள், கருவி, காலம், செயல், இடவலிமை ஆராய்ந்து செய்க

முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கு எய்தும்

படுபயனும் பார்த்துச் செயல். - 676

முடிவையும் தடைகளையும் அதன் பயன்களையும் பார்த்து செய்

செய்வினை செய்வான் செயன்முறை அவ்வினை

உள்ளறிவான் உள்ளம் கொளல். - 677

செய்யும் செயலின் தன்மையை அனுபவசாலியிடம் கேட்டு பின் செய்

வினையான் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள்

யானையால் யானையாத் தற்று.- 678

ஒரு நேரத்தில்  இருசெயல், யானையால் யானை பிடிப்பது போன்றது 

நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே

ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல். - 679

நண்பருக்கு செய்யும் நல்லதைவிட, பகைவரை நண்பராக்குதல் சிறந்தது

உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின்

கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து. -680

மக்கள் நலத்துக்காக, வலிமையானவரிடம் பணிந்து வாழ்

ஞாயிறு, 18 அக்டோபர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 67. வினைத்திட்பம்

 


வினைத்திட்பம் என்பது ஒருவன் மனத்திட்பம்

மற்றைய எல்லாம் பிற.- 661

செயல் சிறந்து விளங்குவது மன உறுதியாலேதான்

ஊறுஒரால் உற்றபின் ஒல்காமை இவ்விரண்டன்

ஆறென்பர் ஆய்ந்தவர் கோள். - 662

வருமுன் காத்தல், வந்தபின் தளராமை சிறந்தோர் கொள்கை

கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின்

எற்றா விழுமந் தரும்.- 663

செயலைத் தடைபடாமல் முடிக்கும் மனவுறுதியே வினைத்திட்பம்

சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம்

சொல்லிய வண்ணம் செயல். - 664

சொல்லுவது யார்க்கும் எளிது, சொல்லியபடி செய்துமுடிப்பதே அரிது

வீறெய்தி மாண்டார் வினைத்திட்பம் வேந்தன்கண்

ஊறெய்தி உள்ளப் படும்.- 665

செயலிற் சிறந்தோரை அரசரும் மதித்துப் போற்றுவார்

எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துப எண்ணியார்

திண்ணியர் ஆகப் பெறின்.- 666

மனவுறுதி இருந்தால் நினைத்தது நிறைவேறும்

உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள்பெருந்தேர்க்கு

அச்சாணி அன்னார் உடைத்து. - 667

உருவத்தைப் பார்த்து யாரையும் குறைத்து மதிக்காதே,

கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது

தூக்கங் கடிந்து செயல்.- 668

மனந்தெளிந்து, தடுமாறாமல், தாமத்திக்காமல் செயலாற்றுக

துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவாற்றி

இன்பம் பயக்கும் வினை. - 669

துன்பம் வந்தாலும் நல்லதைத் துணிவுடன், இன்பமுடன் செய்க

எனைத்திட்பம் எய்தியக் கண்ணும் வினைத்திட்பம்

வேண்டாரை வேண்டாது உலகு.- 670

எத்தகு வலியவராயினும், செயல் உறுதியின்றிப்  போற்றப்படார்

சனி, 17 அக்டோபர், 2020

திருக்குறள் - அதிகாரம் - 66.வினைத்தூய்மை

 


 

துணைநலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினைநலம்

வேண்டிய எல்லாந் தரும்.- 651

துணையால் நன்மை விளையும், வினைத் தூய்மை யாவும் தரும்

என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு

நன்றி பயவா வினை.- 652

புகழும், நன்மையும் தராததை விட்டுவிடுக

ஓஒதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை

ஆஅதும் என்னு மவர்.- 653

வாழ்வில் உயர எண்ணுபவர் கெடுதல் செய்யக்கூடாது   

இடுக்கண் படினும் இழிவந்த செய்யார்

நடுக்கற்ற காட்சி யவர்.- 654

மனவலிமையுடையவர் துன்பம் வந்தபோதும் இழிசெயல் செய்யார்

எற்றென்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்

மற்றென்ன செய்யாமை நன்று.- 655

தவறு செய்யாதீர், தவறிச் செய்தால் அத்தவறை மீண்டும் செய்யாதீர்

ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ் செய்யற்க

சான்றோர் பழிக்கும் வினை.- 656

தாயின் பசி தீர்ப்பதாயினும் இழிசெயல்களை செய்யாதீர்

பழிமலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர்

கழிநல் குரவே தலை.- 657

பழியைச் சுமந்து செல்வதைவிட சான்றோர் வறுமையை மேல்

கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க்கு அவைதாம்

முடிந்தாலும் பீழை தரும்.- 658

இழிசெயலை முடித்த பின்பும் துன்பம் வரும்    

அழக் கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும்

பிற்பயக்கும் நற்பா லவை.- 659

பிறர் அழப் பெற்ற செல்வம் நீ அழ நீங்கும், நற்செல்வமே நிலைக்கும்

சலத்தால் பொருள்செய்தே மார்த்தல் பசுமண்

கலத்துள்நீர் பெய்திரீஇ யற்று. - 660

பழிச்செல்வம் பசுமண் கலத்தில் இட்ட நீர் போன்றது