பேராசிரியர் பெ. சுந்தரம் பிள்ளை   அவர்கள் மனோன்மணீயம் என்ற புகழ்பெற்ற நாடகநூலைப் படைத்தவராவார்   ( ஏப்ரல் 4 ,   1855   -   ஏப்ரல் 26 ,  ...