என் கேள்விக்கு என்ன பதில் ? இன்றைய தமிழாய்வு எங்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறது ? இன்றைய தமிழாய்வின் தேடல் என்ன பட்டமா ? பணமா ? இது நீடித்தால் த...