(மூங்கிலின் இருபுறமும் தீப்பற்றிக்கொண்டபோது அதன் இடையில் சிக்கிக்கொண்ட எறும்பு) “இருதலைக் கொள்ளியின் உள் எறும்பு.” இவ்வரிகளை, முதல...