மதுரையில் நான்காம் தமிழ்ச்சங்கத்தை உருவாக்கியவர் பாண்டித்துரைத்தேவர் ஆவார். தமிழ் ஆர்வலர். அவர் ஒருமுறை மதுரை வந்தபோது தனது கோடைக் கால வீ...