வீட்டுக்கொரு நிலவு! இருந்தால் எப்படியிருக்கும்..? நிலவை பாடாத கவிஞர்களே கிடையாது. இவர்களின் சிந்தனை ஊற்று எங்கே பெருக்கெடுத்துள்ளது என்பதற்க...