செருப்புகளுக்காகக் காலை வெட்டிக்கொள்ளலாமா? பாலுக்குப் பூனையைக் காவல் வைக்கலாமா? குருவிக் கூட்டுக்குள் அணுகுண்டுச் சோதனை நடத்தலாமா? ந...