பழந்தமிழ் இலக்கியங்களின் நயத்தை ஆங்கில மொழி அறிந்தவர்களும் உணரவேண்டுமென்ற நோக்கில் பழந்தமிழ்ப் பாடல்களை ஆங்கில வடிவத்திலும் தொடர்ந்து வழங்க...