இளமைக்காக நாம் காத்திருந்த நாட்கள் பல உண்டு நமக்காக இளமை காத்திருந்த நாள் எதுவும் உண்டா? இளமை என்றும் மனம் சொல்வதையே கேட்கிறது! முது...