நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழி ஓடிப் புல்லுக்கும் ஆங்கே பொசியுமாம், தொல் உலகில் நல்லார் ஒருவர் உளரே அவர் பொருட்டு எ...