எனக்குப் பிடித்த பொன்மொழிகள் சில.... இன்று வரும் துன்பங்களைக் கண்டு நீ ஓடினால் நாளை உன்னைத் தேடிவரும் இன்பங்களை யார் வரவேற...