நம்மால் முடியும்.. சாலை விழிப்புணர்வு வருமுன்னர்க் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர் வைத்தூறு போலக் கெடும் திருக்குறள் -435  கு...