உழைத்து வாழ வேண்டும்.. பிறர் உழைப்பில் வாழ்ந்திடாதே என்றும் சொந்தக்காலில் நில் என்றும் சொல்லிச்சென்ற அறிவுரைகளுக்கெல்லாம் முன்மாதிரியாக இரு...