இது என்ன கேள்வி? நாம் உயிரோடு தானே இருக்கிறோம் என்கிறீர்களா..? சங்க இலக்கியத்தி்ல் குறுந்தொகைப் பாடலைப் படித்துப் பார்த்த பின்னர் சொல்...