இன்று தமிழுக்கு எத்தனை எத்தனை  சோதனைகள்! அரசுப் பள்ளிகளில் ஆங்கிலக் கல்வி அரசுக் கலைக்கல்...