விழா என்பது பண்பாட்டின் அடையாளமாக,  செல்வச் செழிப்பின் வெளிப்பாடாக, புதுமையின் வடிவமாக வெள்ளிவிழா, தங்கவிழா, வைர விழா என பல்வே...