குட்டுப்பட்டாலும் மோதிரக் கையால் குட்டுப்படனும்னு வழக்கத்தில் சொல்வதுண்டு.. அது மோதிரக் கையில்லை - மோதுகிற கை!! ஆம், “ குட்டுப்பட்டாலும...