செல்வந்தர் யார்? செல்வம் நிறைந்தவரெல்லாம் செல்வந்தராகமுடியாது! நல்ல நட்புகளும், உறவுகளும் நிறைந்தவர் மட்டுமே செல்வந்தராக முடியும்! க...