அறிவுக்கு மொழி எதுவும் கிடையாது! தமிழ் மட்டுமே மொழி! பிற மொழிகளில் எதுவுமே இல்லை என்பது அறியாமையுடைய எண்ணமாகும்! தமிழ் மொழியின செல்வங்கள...