இன்று மாலை சாலை வழியே நடந்து வந்துகொண்டிருந்தேன். என்னைக் கடந்து ஒரு ஆட்டோ சென்றது. வழக்கமாக ஆட்டோக்களின் பின்னால் எழுதப்பட்ட வாக்...