என் சிறுவயதில் எங்க ஊரில் , பல இடங்களிலும்   “ குடிநீர் குளங்கள்”   என்று பல இருந்தன. இன்று அந்த இடங்களெல்லாம் கட்ட...