தண்ணீர்! தண்ணீர்! எங்கு பார்த்தாலும் நீர் வேட்கை! ஆழ்துளைக் கிணறுகளும், பூச்சிக் கொல்லி (கூல்டிரிங்) மருந்து நிறுவனங்களும் உறிஞ்சியது ...