அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்றார்கள் அன்று. இன்று பலருக்கு  முகத்தின் அழகு சிவப்பழகுப் பசைகளில்தான் தெரிகிறது.. சிவப்பழகுப் ...