ஆக்சுபோர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் டாக்டர் எஸ்.இராதகிருஷ்ணன் அவர்கள் உரையாற்றிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது அவரிம் ஒரு மாணவர் எழுந்து, “Sir, ...