காடு நகரமானால் நாடு நரகமாகும்! பூமியின் பச்சை இதயம் – மரங்கள்! என எழுதிவைப்பதோடு சரி! ஒரு மரத்தை வெட்டும்போது ஒரு செடியை நடவேண்டும் ...