சிறந்த எரிபொருள் எது? மின்சாராம் எரிவாயு மக்களின் வயிறு! அதிக மறதியுடையவர்கள் யார்? வயதானவர்கள் அரசியல்வாதிகள் மக்கள்! காலந்தோறும் ஊழல...