தாயின் கருவறையைவிட்டு வெளியே வந்தே வளர்க்கவேண்டியதாகவுள்ளது ஏழாம் அறிவு! தந்தை தேடித்தந்தாலும் அடிக்கடி தொலைந்துபோகிறது ஏழாம் அறிவு! ...