தமிழா!நீ பேசுவது தமிழா? அன்னையைத் தமிழ்வாயால்'மம்மி' என்றழைத்தாய்... அழகுக் குழந்தையை'பேபி' என்றழைத்தாய்... என்னடா, தந்தையை ...