சனி, 24 ஜனவரி, 2015

புதன், 7 ஜனவரி, 2015

ஞாயிறு, 4 ஜனவரி, 2015

கடல் மணலும் - மனிதர் வாழ்வும்!
புகழ்பெற ஆட்சி செய்து மறைந்த மன்னர்களே, கடல் மணலைப் போல 

காலவெள்ளத்தில் கணக்கில் கொள்ளப்படுவார்கள் என்றால்,

சராசரியாக வாழ்ந்து மறையும் மனிதர்கள் இக்காலவெள்ளத்தில் 

கணக்கில் கொள்ளப்படுவார்களா?

என்ற பெரிய வினாவை முன்வைக்கிறது இந்த மதுரைக் காஞ்சி அடிகள்.