வியாழன், 9 அக்டோபர், 2008

இன்றைய தமிழாய்வு எங்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறது ?

என் கேள்விக்கு என்ன பதில் ?

இன்றைய தமிழாய்வு எங்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறது ?
இன்றைய தமிழாய்வின் தேடல் என்ன
பட்டமா ? பணமா ?
இது நீடித்தால் தமிழின் நிலை என்ன?
தங்களின் எண்ணங்களைப் பதிவு செய்யுங்கள் . தங்களின் கருத்துக்களைத் தொடர்ந்து என் கருத்தை நான் பதிவு செய்கிறேன்.