வள்ளுவர் இன்றிருந்தால்.. சுழன்றும் கணினி பின்னது உலகம் அதனால் உழந்தும் கணினியே தலை கணினி கற்று வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுஅவர் ...