பசிக்கு உணவு வாங்க காசின்றி ஒரு கூட்டம்! பணத்தைப் பதுக்கிவைக்க இடமின்றி கூட்டம்! பணத்தை எப்படி சம்பாதிப்பது என்று அறியாமல் ஒரு கூட்ட...