சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய..

சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம் 
சொல்லிய வண்ணம் செயல் என்பார் வள்ளுவப் பெருந்தகை. கண்தானம் செய்ய, இரத்த தானம் செய்ய உங்களுக்கு விருப்பமா என்று கேட்டால் பெரும்பாலானவர்கள் ஆம் எனக்கு விருப்பம்தான் என்பார்கள். ஆனால் இதுவரை எத்தனை தடவை இரத்த தானம் செய்திருக்கிறீர்கள் என்றால் சிந்திப்பார்கள். கண்தானம் குறித்தும் இரத்ததானம் பற்றியும் நாம் அறிந்துகொள்ளவேண்டிய அடிப்படைத்தகவல்களைக் காண்போம்.

உயர்ந்த உள்ளம்படைப்பாக்கம்

மு.வான்மதி
இளங்கலை கணினி அறிவியல் இரண்டாமாண்டு
கே.எஸ்.ஆர் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி
திருச்செங்கோடு.